Regulamin korzystania z systemu Nu DeltaI. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Nu Delta sp. z o.o. – spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj.
wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1, 62 – 002 Złotniki, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000595968, NIP 9721258673;
System Nu Delta – system informatyczny umożliwiający rozpoznawanie treści
zeskanowanych dokumentów, skierowany do przedsiębiorców, w rozumieniu Ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej;
Portal nudelta.pl – prowadzony przez Nu Delta sp. z o.o. serwis internetowy, w ramach
którego oferowane są usługi związane z korzystaniem przez Użytkownika z systemu Nu
Delta;
Użytkownik – przedsiębiorca, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, na
skutek której zostało utworzone Konto, a Użytkownik uzyskał dostęp do usług świadczonych
w ramach systemu Nu Delta;
Konto – utworzone dla Użytkownika, określone unikalnym Loginem Użytkownika i
zabezpieczone Hasłem, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z systemu Nu Delta;
Rejestracja – procedura zakładania Konta.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU NU DELTA


1. Użytkownikami systemu Nu Delta mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z
akceptacją wszystkich warunków przewidzianych w Regulaminie oraz zobowiązaniem
się Użytkownika do przestrzegania zasad i wypełniania obowiązków związanych z
korzystaniem z usług w ramach systemu Ne Delta.
3. W ramach swego Konta, Użytkownik może zarządzać swoimi danymi oraz zmieniać
hasło dostępu.
4. Aby zarejestrować Konto, Użytkownik w pierwszej kolejności podaje swój adres email
oraz utworzone przez siebie hasło. Hasło należy wpisać dwukrotnie. Po dokonaniu
wskazanych czynności, na wskazany przez Użytkownika adres email zostanie przesłany
link przekierowujący do strony, na której znajdować się będzie formularz rejestrowy.
Użytkownik ma obowiązek podania wszelkich, wskazanych w formularzu, danych.
5. Podane przez Użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym. Niewskazanie wszystkich danych, bądź podanie danych nieprawdziwych
powodować będzie odmowę zarejestrowania konta Użytkownika. Po ukończeniu
rejestracji, Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z systemu Nu Delta.
6. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych podanych przez Użytkownika, ma on
obowiązek niezwłocznego ich zaktualizowania.
7. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie dane o charakterze danych osobowych Użytkownik
wprowadza w sposób dowolny.
8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych umożliwiających zalogowanie
się do swego Konta, tj. loginu i hasła oraz do okresowej zmiany hasła. Użytkownik
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Loginu i Hasła do swego Konta oraz
wszelkie przypadki korzystania z Konta.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze swego konta zgodnie z prawem oraz
przeznaczeniem systemu Nu Delta. Zabronione jest wykorzystywanie Konta na szkodę
osób trzecich. Nu Delta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść danych
wprowadzanych przez Użytkownika, jak również za sposób ich wykorzystywania przez
Użytkownika.

III. WARUNKI TECHNICZNE I SPOSÓB KORZYSTANIA Z SYSTEMU


1. Ewentualne warunki techniczne jakie musi spełnić użytkownik, aby móc skorzystać
z systemu.
2. Portal nudelta.pl świadczy usługi polegające na przetwarzaniu dokumentów, w tym
faktur VAT, rachunków itp. przesłanych przez Użytkownika w formie obrazu
cyfrowego.
3. Użytkownik przesyła dokumenty w formie elektronicznej. Przesłane przez
Użytkownika dokumenty powinny być czytelne, w jakości umożliwiającej ich odczyt i
przetworzenie.
4. Użytkownik ma obowiązek weryfikacji danych, które powstały po przetworzeniu i
analizie dokumentu w formie obrazu cyfrowego, ich zgodności z pierwotnym
dokumentem. Nu Delta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie
danych uzyskanych po przetworzeniu i analizie dokumentów z naruszeniem
obowiązku weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Portal nudelta.pl nie jest portalem, którego celem jest archiwizacja dokumentów
księgowych Użytkownika. Dane dostępne w ramach Konta Użytkownika mają jedynie
charakter informacyjny. Nu Delta sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy
brak możliwości dostępu do portalu nudelta.pl lub za usunięcie z portalu danych w
wyniku awarii lub innych zdarzeń, niezależnych od Nu Delta sp. z o.o.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Zawarcie umowy następuje z chwilą rejestracji Konta i akceptacji Regulaminu.
2. Nu Delta sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczyć usługi w ramach systemu Nu Delta z
należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz
Regulaminem.
3. Nu Delta sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Konta
w celu jego konserwacji lub rozbudowy.
4. Nu Delta sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania
świadczenia usług w ramach systemu Nu Delta w przypadku naruszania przez
Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Nu Delta sp. z o.o. zapewnia Użytkownikowi pomoc techniczną
6. Użytkownik ma obowiązek korzystania z systemu Nu Delta oraz podejmowania
wszelkich działań z nim związanych zgodnie z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
oraz przeznaczeniem portalu nudelta.pl.

V. PŁATNOŚCI


1. Korzystanie z systemu Nu Delta jest odpłatne.
2. Wynagrodzenie za korzystanie z systemu Nu Delta uzależnione jest od ilości
przesłanych do przetworzenia dokumentów w ciągu danego miesiąca, zgodnie z
Cennikiem stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
3. Płatność następuje na podstawie wystawionej przez Nu Delta sp. z o.o. faktury VAT, w
terminie 7 dni od jej wystawienia. Faktura VAT zostanie wysłana przez Nu Delta sp. z
o.o. na adres email wskazany przez Użytkownika w toku rejestracji.
4. Użytkownik dokonuje płatności w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy
Nu Delta sp. z o.o.
5. Datą płatności jest data zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Nu Delta sp.
z o.o.
6. W razie opóźnienia w zapłacie przez Użytkownika przekraczającego 14 dni, Nu Delta
sp. z o.o. ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do jego Konta, do czasu
dokonania przez Użytkownika zapłaty.

VI. DANE OSOBOWE I POUFNOŚĆ


1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
informujemy, iż dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Nu
Delta sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz
realizacji zamówień przez Nu Delta sp. z o.o. i przetwarzane w celu realizacji
statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i
reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.
3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie jego danych.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także do poprawiania, żądania
zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do
siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
5. Nu Delta sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia
przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów,
linków oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu korzystania z portalu
nudelta.pl lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z
prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych,
włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Nu Delta sp. z o.o. zobowiązuje się do
starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz
nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.

VII.REKLAMACJE


1. Jeżeli usługi w ramach systemu Nu Delta nie są realizowane lub realizowane są
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do
złożenia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem emaila lub w formie pisemnej. Zgłoszenie
reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika, w szczególności jego nazwę i
siedzibę, opis i datę wystąpienia zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres do korespondencji.
Nu Delta sp. z o.o. może zwrócić się do Użytkownika w celu uzupełnienia koniecznych
do rozpoznania reklamacji, danych.
3. Nu Delta sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, w
prawidłowej formie, zawierającej wszystkie konieczne do rozpoznania reklamacji dane.
4. Odpowiedź na reklamację wraz z informacją o sposobie jej rozpatrzenia zostanie
przesłana Użytkownikowi na adres email, wskazany w ramach rejestracji Konta, bądź
ewentualnie na inny, wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym adres
email.

VIII.ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę, poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia w formie pisemnej.
2. Z ważnych przyczyn Nu Delta sp. z o.o. może rozwiązać umowę z Użytkownikiem, z
zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.
3. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia
za korzystanie z usług do czasu rozwiązania umowy. Nu Delta sp. z o.o. wystawi
Użytkownikowi odpowiednią fakturę VAT rozliczającą zakres korzystania przez
Użytkownika z usług.
4. Przechowywanie danych po rozwiązaniu umowy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Nu Delta sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie, w szczególności gdy wprowadzenie zmian wynika ze zmiany przepisów
prawa. Użytkownik przy pierwszym od momentu dokonania zmian, zalogowaniu się
do swego Konta na portalu nudelta.pl zostanie poinformowany o zmianach w
Regulaminie oraz o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest
równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Nu Delta sp. z o.o. Wszelkie zmiany w
Regulaminie stają się skuteczne w terminie 7 dni od dnia udostępnienia aktualnej
wersji Regulaminu na portalu nudelta.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy prawa polskiego.
3. Sądem właściwym dla wszelkich sporów związanych ze świadczeniem usług przez Nu
Delta sp. z o.o. w ramach portalu nudelta.pl będzie sąd właściwy ze względu na
siedzibę Nu Delta sp. z o.o.